صندلی مدیریتی

صندلی های اداری با ابعاد بزرگتر و سایر امکانات ویژه، مناسب برای استفاده ی افراد با سمت های سازمانی مدیریت، ریاست و مدیران ارشد